پیشنهاد هفته

مسترکلاس اراده و پشتکار آهنین

دکتر شهاب اناری

توسعه فردی و سازمانی

6,900,000تومان
4,500,000تومان$197
35%
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

از اینجا شروع کنید

مشاهده محتوابستنA
 • قبل از شروع دوره این را ببینید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • لینکهای ضروری - حتما بخوانید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نحوه استفاده از جلسه کوچینگ خصوصی هدیه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

پیش نیاز: هفت سطح آگاهی

مشاهده محتوابستنB
 • بنیاد تسلط بر ذهن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کاربرگ هفت سطح آگاهی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انرژیهای کاتابولیک

  رایگان
  نمایش
 • انرژیهای آنابولیک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بلوکهای ذهنی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • شش نوع ترس

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تکنیک پنج انتخاب در شرایط دشوار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اختیاری: تد تاک شبیخون بصیرت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

رموز پشتکار و رها نکردن در میانه مسیر

مشاهده محتوابستنC
 • مقدمه و نقش علاقه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کاربرگ دوره پشتکار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پشتکار و تمرین عامدانه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پشتکار و نقش امید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نقش چرایی در تقویت پشتکار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نکات تکمیلی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اختیاری: رابطه سبک فرزندپروی و پشتکار کودک

  رایگان
  نمایش
 • کوییز پشتکار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

رموز رسیدن به فلو یا غرقگی

مشاهده محتوابستنD
 • فلو چیست

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کاربرگ فلو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • خصوصیات فلو - بخش اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • خصوصیات فلو - بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • خصوصیات فلو - بخش سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روشهای خلق تجربه فلو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کوییز فلو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

رموز اراده آهنین

مشاهده محتوابستنE
 • مفهوم کلیدی فرسایش توان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کاربرگ تقویت اراده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تکنیکهای 1 و 2 تقویت اراده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تکنیکهای 3 تا 5 تقویت اراده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تکنیکهای 6 تا 8 تقویت اراده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • هدیه: الگوی جیمز گروس برای تقویت اراده

  رایگان
  نمایش
 • کوییز اراده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

رموز ایجاد عادت برنده

مشاهده محتوابستنF
 • مقدمه : عادت و چرایی آن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کاربرگ ایجاد عادت موثر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • چرخه عادت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نقش هوس

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ایجاد عادتهای خوب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تغییر عادتهای بد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • چند نکته تکمیلی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کوییز عادت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

اهمیت ذهن ناخودآگاه در نتایج ما

مشاهده محتوابستنG
 • تاثیرات ذهن ناخودآگاه روی عملکرد انسان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کاربرگ ذهن ناخودآگاه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روش کنترل ناخودآگاه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تحقیق دکتر جان بارج

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سه درجه تاثیرگذاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • شش قدم فاصله

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

اصول تقویت انگیزه درونی

مشاهده محتوابستنH
 • تاثیر تشویق و تنبیه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کاربرگ انگیزه درونی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • حس خودمختاری

  رایگان
  نمایش
 • حس تسلط

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • حس چرایی و رسالت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • حس ارتباط

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • حس انصاف و میمونها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کوییز انگیزه درونی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تاثیر تیپهای شخصیتی روی موفقیت

مشاهده محتوابستنI
 • تیپهای شخصیتی چقدر مفیدند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کاربرگ اهمیت تیپهای شخصیتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • داستان جالب آندره نورمن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پس چه باید کرد؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تد تاک: خطر تک روایتی بودن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اختیاری: کارگاه تغییر روایت گذشته

  رایگان
  نمایش

هدیه: رموز تاب آوری در شرایط سخت

مشاهده محتوابستنJ
 • مقدمه ای بر تاب آوری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کاربرگ تاب آوری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تکنیک 1 تاب آوری

  رایگان
  نمایش
 • تکنیک 2 تاب آوری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تکنیک 3 و 4 تاب آوری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اختیاری: تله های ذهنی و راههای برخورد با آنها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

هدیه: سه پایه امید

مشاهده محتوابستنA
 • چهار ویژگی افراد امیدوار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کاربرگ امید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پایه اول: ترسیم آینده دلخواه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پایه دوم: توانایی ایجاد تغییر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پایه سوم: کشف راههای متفاوت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تست ارزیابی مقیاس امید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کاربرگ مقیاس امید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

هدیه: یک جلسه کوچینگ خصوصی رایگان

مشاهده محتوابستنB
 • نحوه استفاده از جلسه کوچینگ خصوصی هدیه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جایزه و کد تخفیف!

مشاهده محتوابستنC
 • در انتهای دوره ببینید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جایزه و کد تخفیف!

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • یادآوری مهم - لینکهای ضروری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظرات مخاطبان
پریسا نوذری
دانشجو
پریسا هستم 23 سالمه و تغییرات بسیار شگرفی در سال گذشته در زندگی من رخ داد. من قبلا در دانشگاه شیراز در رشته فیزیک تحصیل میکردم و همومنطور که خیلی از همسن و ساله های من در صدد مهاجرت هستن من هم این رویا رو در سر داشتم اما به دلیل چالشهایی که بر سر راه همه ی ما هست این مسیر برای من خیلی دشوار بود و متاسفانه تلاشهایم نتیجه نمیداد. دوبار در آزمون تافل شرکت کردم و هر دوبارش موفقیت آمیز نبود اما بعد با شروع کلاسهای مسترکلاس یک درصدی ها با توجه به ذهن آگاهی تمرین عامدانه هدف اسمارت خوشبینی، امید و باور به خودم تونستم برای بار سوم در آزمون آیلتس شرکت کنم و با نمره 7.5 یک نتیجه فوق العاده ای رو کسب کنم. بعد از اون دوباره پروسه اپلای رو شروع کردم و خوشبختانه در رشته مورد علاقم در رشته نجوم تونستم که در بهترین دانشگاه دنیا در دانشگاه کویینز که فاند بگیرم فول فاند بشم و با بهترین اتفاقی کهastronomy , astrophysics یکی از بهترین دانشگاه های دنیا هست در رشته میتونست توی زندگی من بیفته روبرو بشم و الان در کانادا هستم در شهر کینگستون در دانشگاه کویینز و سال اول دوره فوق لیسانسم رو شروع کردم.
دکتر زهرا نعمتی
پزشک و کارآفرین
زهرا نعمتی هستم متخصص زنان که افتخار اینو داشتم از دوره قبل در کلاس های آقای دکتر شرکت کنم. قبلا هم کلاس های فارسی زبان رشد فردی رو که خارج از کشور برگزار میشد بارها و بارها شرکت کرده بودم و از همون جلسه اول کلاس های آقای دکتر متوجه تفاوت فاحش کلاس ایشون با اونچه که من قبلا تجربه داشتم شدم. منصفانه و با انصاف میتونم بگم که حتی یک سرفصل از اونچه که در این کلاس ها آموزش داده شد رو به ما در اونهمه کلاسی که رفتم نگفته بودن. مجموعه آموزش های دکتر همش برای من با ارزش بود. من اولین باره که حس میکنم جایی نیستش که به ما شعار میدن جاییه که کار عملی برای رسیدن به یک موضوع مهم رو به ما یاد میدن و این باعث شد که من دیدم باز بشه و از منطقه امن خارج بشم و به ترس هایم فائق بشم اون پروژه ای دوست داشتم همیشه انجام بدم رو شروع کردم برایش سرمایه گذاری کردم میدونم که چالشهایی رو در پیش دارم ولی هیچ اشکالی نداره دیگه الان یادگرفتم که چطور باید در مقابل چالش ها انتخاب کنم و وقتی یک درصدی کشور من یک کار خیلی عالی رو در سطح بین الملل داره ارائه میده و براش اینهمه داره زحمت میکشه این یک الگوی خیلی خوبی برای من خواهد بود که منم در کارم با همون روشی که ایشون داره پیش میره پیش برم.
شهلا یزدان پناه
دکترای اقصاد
شهلا یزدانپناه هستم دکترای اقتصاد از دانشگاه تهران و کارمند در یک وزارت خونه بزرگ و موقعیت شغلی خوب و اینکه آموزش های دکتر اناری آموزش های بینظیر دکتر اناری به من اون جرئت و شهامت رو داد که با توسعه خودم تمرین های عامدانه و نموندن توی سطح انرژی های منفی حال خودم رو خوب کنم اقدام کنم و کار و کسب خودم رو راه اندازی کنم در رشته ی مدیریت مربیگری و مراقبت زیبایی و تخصصی اسکین کیر رو داشته باشم و درواقع کارمندی رو وداع کنم و کار و کسب خودم رو داشته باشم.
فاطمه جلیلی
فعال صنعت بیمه
من جلیلی هستم 20 ساله که در صنعت بیمه مشغول فعالیت هستم. مدیر عامل یک موسسه آموزشی تحت نظارت بیمه مرکزی و همچنین مدرس صلاحیت دار در رشته تخصصی در صنعت بیمه. بیصبرانه منتظر دوره ی بعدی آقای دکتر هستم چون در کارگاه ها و کلاس ها و سمینار های ملی و بین المللی زیادی شرکت کرده بودم و این کیفیت رو در آموزش در هیچ جایی واقعا ندیدم شاید اینطوری بهتون بگم که بهترین استادی که تا به امروز داشتم آقای اناری بودن به دلیل اینکه نه تنها آخرین تحقیقات علمی و بهترین سرفصلها رو که نیاز جامعه ی امروزه دارن درس میدن بلکه تحقیقاتشون و متدولوژی هایی که تدریس میشه بسیار کاربردیه. من این رو از ارتباطم با دیگران متوجه میشم، من خودم متوجه رشد خودم شدم و دیگران هم همچنین تمام اطرافیان من به صراحت بیان میکنن که چقدر رشد کردی و چقدر بهتر شدی و اگر بخوام به یک سرفصل خاصی از دوره ی دکتر اناری اشاره بکنم هفت سطح آگاهی بود که ریشه اش میتونه در تمام زندگی شخصی وکاری ما اثر دارشته باشه و بسیار مفید باشه.
6,900,000تومان
4,500,000تومان$197
35%
خرید دوره
13سرفصل
57 ویدیوی آموزشی

از اینجا شروع کنید

مشاهده محتوابستنA
 • قبل از شروع دوره این را ببینید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • لینکهای ضروری - حتما بخوانید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نحوه استفاده از جلسه کوچینگ خصوصی هدیه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

پیش نیاز: هفت سطح آگاهی

مشاهده محتوابستنB
 • بنیاد تسلط بر ذهن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کاربرگ هفت سطح آگاهی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انرژیهای کاتابولیک

  رایگان
  نمایش
 • انرژیهای آنابولیک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بلوکهای ذهنی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • شش نوع ترس

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تکنیک پنج انتخاب در شرایط دشوار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اختیاری: تد تاک شبیخون بصیرت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

رموز پشتکار و رها نکردن در میانه مسیر

مشاهده محتوابستنC
 • مقدمه و نقش علاقه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کاربرگ دوره پشتکار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پشتکار و تمرین عامدانه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پشتکار و نقش امید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نقش چرایی در تقویت پشتکار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نکات تکمیلی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اختیاری: رابطه سبک فرزندپروی و پشتکار کودک

  رایگان
  نمایش
 • کوییز پشتکار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

رموز رسیدن به فلو یا غرقگی

مشاهده محتوابستنD
 • فلو چیست

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کاربرگ فلو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • خصوصیات فلو - بخش اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • خصوصیات فلو - بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • خصوصیات فلو - بخش سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روشهای خلق تجربه فلو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کوییز فلو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

رموز اراده آهنین

مشاهده محتوابستنE
 • مفهوم کلیدی فرسایش توان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کاربرگ تقویت اراده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تکنیکهای 1 و 2 تقویت اراده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تکنیکهای 3 تا 5 تقویت اراده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تکنیکهای 6 تا 8 تقویت اراده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • هدیه: الگوی جیمز گروس برای تقویت اراده

  رایگان
  نمایش
 • کوییز اراده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

رموز ایجاد عادت برنده

مشاهده محتوابستنF
 • مقدمه : عادت و چرایی آن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کاربرگ ایجاد عادت موثر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • چرخه عادت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نقش هوس

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ایجاد عادتهای خوب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تغییر عادتهای بد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • چند نکته تکمیلی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کوییز عادت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

اهمیت ذهن ناخودآگاه در نتایج ما

مشاهده محتوابستنG
 • تاثیرات ذهن ناخودآگاه روی عملکرد انسان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کاربرگ ذهن ناخودآگاه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روش کنترل ناخودآگاه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تحقیق دکتر جان بارج

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سه درجه تاثیرگذاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • شش قدم فاصله

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

اصول تقویت انگیزه درونی

مشاهده محتوابستنH
 • تاثیر تشویق و تنبیه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کاربرگ انگیزه درونی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • حس خودمختاری

  رایگان
  نمایش
 • حس تسلط

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • حس چرایی و رسالت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • حس ارتباط

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • حس انصاف و میمونها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کوییز انگیزه درونی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تاثیر تیپهای شخصیتی روی موفقیت

مشاهده محتوابستنI
 • تیپهای شخصیتی چقدر مفیدند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کاربرگ اهمیت تیپهای شخصیتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • داستان جالب آندره نورمن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پس چه باید کرد؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تد تاک: خطر تک روایتی بودن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اختیاری: کارگاه تغییر روایت گذشته

  رایگان
  نمایش

هدیه: رموز تاب آوری در شرایط سخت

مشاهده محتوابستنJ
 • مقدمه ای بر تاب آوری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کاربرگ تاب آوری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تکنیک 1 تاب آوری

  رایگان
  نمایش
 • تکنیک 2 تاب آوری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تکنیک 3 و 4 تاب آوری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اختیاری: تله های ذهنی و راههای برخورد با آنها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

هدیه: سه پایه امید

مشاهده محتوابستنA
 • چهار ویژگی افراد امیدوار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کاربرگ امید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پایه اول: ترسیم آینده دلخواه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پایه دوم: توانایی ایجاد تغییر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پایه سوم: کشف راههای متفاوت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تست ارزیابی مقیاس امید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کاربرگ مقیاس امید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

هدیه: یک جلسه کوچینگ خصوصی رایگان

مشاهده محتوابستنB
 • نحوه استفاده از جلسه کوچینگ خصوصی هدیه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جایزه و کد تخفیف!

مشاهده محتوابستنC
 • در انتهای دوره ببینید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جایزه و کد تخفیف!

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • یادآوری مهم - لینکهای ضروری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
توضیحات

مسترکلاس اراده و پشتکار آهنین

رموز اعتماد به نفس، عملگرایی و رهایی از اهمال کاری

آموزش علمی، کاربردی، در سطح اول جهانی


 

هدف مهمی دارید اما اهمال کاری می کنید؟

پشتکار و سرسختی لازم برای شروع یا ادامه دادن را ندارید؟

درگیر تغییر مهمی هستید که برای موفقیتتان ضروری است اما درگیر انفعال و بی انگیزگی هستید؟

تنبلی و اتلاف وقت دارد رویاهایتان را می کشد اما اراده لازم را ندارید؟

آیا چیزی مثل ترس، کمال گرایی، تردید، نداشتن خودباوری و … جلوی راهتان را گرفته است؟

 

و البته می دانید که اگر اقدام نکنید، حالتان روز به روز بدتر می شود …

می بینید دیگران دارند به اهدافشان می رسند و زندگی شان را می سازند اما شما مدتهاست دارید در جا می زنید …

کلافه شده اید … گاهی حتی از خودتان بدتان می آید که چرا اینطوری هستم؟ چرا نمی توانم متعهد به هدفم بمانم؟ چرا استمرار ندارم؟

 

شما نیاز دارید مهارت عملگرایی را به صورت اصولی بیاموزید.

 

در این مسترکلاس بر اساس اصول کوچینگ و علم روانشناسی مثبت، تکنیکهای فوق العاده موثری یاد می گیرید که کمکتان می کند به اراده و پشتکار آهنین برسید و اعتماد به نفس و خودباوری پولادین داشته باشید.

 

مباحث بررسی شده در این دوره جامع:

1.    تسلط کامل بر ذهن، احساس و رفتار با تکنیک هفت سطح آگاهی

2.    رموز چهارگانه پشتکار آهنین

3.    اصول رسیدن به فلو یا غرقگی

4.    هشت پایه ساختن اراده فولادین

5.    رموز ایجاد عادتهای موثر و از بین بردن عادتهای مضر

6.    نقش ذهن ناخودآگاه در نتایج ما

7.    تکنیکهای تاب آوری در شرایط دشوار

8.    سه پایه اساسی امید

9.    فرمول اختصاصی تقویت انگیزه درون

10. نقش تیپهای شخصیتی در موفقیت


 

به درد چه کسانی می خورد:

·      افرادی که اراده شان ضعیف است

·      افرادی که می خواهند پشتکار قویتری داشته باشند و به هدفشان متعهد بمانند

·      افرادی که از نیمه کاره رها کردن کارها خسته شده اند

·      افرادی که درگیر معضل اهمال کاری هستند

·      افرادی که مشکل کمال گرایی دارند و این مانع اقدام کردنشان شده است

·      و به طور کلی افراد علاقمند به مباحث کوچینگ و روانشناسی مثبت

 

فقط تصور کنید یاد بگیرید:

·      دقیقا چه کار باید بکنید تا به تسلط کامل بر ذهن، احساس و رفتارتان برسید

·      دقیقا چه کار باید بکنید تا به اراده قوی برسید و به وسوسه ها نه بگویید

·      دقیقا چه باید بکنید تا در میانه مسیر هدف را رها نکنید بلکه ادامه دهید تا به نتیجه برسید

·      دقیقا رموز ایجاد عادات موثر کدامند

·      چطور می توان ذهن ناخودآگاه را برای تغییر نتایج به کار گرفت (کاملا علمی)


تمام آموزه های این مسترکلاس بر اساس تحقیقات و آموزه های بزرگانی چون بروس اشنایدر، آنجلا داکورث، روی باورمایستر، پیتر گالویتزر، چارلز دوهیگ، بنجامین هاردی، آدام گرنت، میهای چیک سنت میها، جان بارج و … طراحی شده است و به طور کاملا کاربردی و به زبان ساده تقدیم حضورتان می شود.


هدیه بینظیر 1:

یک جلسه کوچینگ خصوصی رایگان با یکی از کوچهای حرفه ای آموزش دیده ما تا بتوانید چالشتان را خصوصی با او مطرح کنید (بسیار باارزش!)

ظرف دو هفته بعد از ثبت نام، از طریق مدیریت داخلی، ارتباط شما با کوچ خصوصی تان برقرار می شود.


هدیه بینظیر 2:

دوره تاب آوری در شرایط سخت (آموزه های روانشناسی مثبت)

هدیه بینظیر 3:

دوره سه پایه امید (آموزه های روانشناسی مثبت)

 

گارانتی رضایت آهنین:

تا یک هفته، با آرامش از دوره استفاده کنید. اگر به هر دلیلی، حس کردید این دوره مطابق میلتان نبوده است، به ایمیل support@northstarsuccess.com پیام دهید و درخواست استرداد کنید: کل پولتان را بدون هیچ سوالی به شما بازگشت می دهیم (توجه بفرمایید بعد از یک هفته، استرداد نداریم).

برند خوشنام ما بیش از بیست و پنج سال است در اوج عرصه آموزش کشور فعال بوده است. میانگین رضایت دانش پذیران از دوره های ما بسیار بالا و حدود 4.7 از 5 است (که در صنعت آموزش، چنین رضایت بالایی کمتر دیده یا شنیده شده است). پس با خیال راحت و بدون هیچ ریسکی، ثبت نام کنید.

 

مهلت دسترسی:

دسترسی شما به ویدیوها نامحدود است.

 

پشتیبانی بینظیر و درجه یک:

سوال درباره دسترسی یا سوالات فنی: لطفا از طریق ایمیل support@northstarsuccess.com یا شماره تلگرام 00989057843879 ارتباط بگیرید. پرقدرت در خدمتتان هستیم. پشتیبانی تمام روزهای هفته از 11 صبح الی 11 شب ایران در خدمت شماست (غیر از یکشنبه ها).

 

سوال درباره محتوای آموزشی: بعد از ثبت نام، لینک عضویت در گروه تلگرامی اختصاصی اعضا در اختیارتان قرار می گیرد که آنجا می توانید سوالاتتان را از پشتیبانان و هیات علمی تیم دکتر اناری بپرسید و با سایر اعضا همفکری نمایید. همینطور می توانید از بخش "پرسش و پاسخ" داحل حساب کاربری سوالاتتان را درباره محتوای آموزشی دوره مطرح کنید و پاسخ بگیرید. با عشق و افتخار در خدمتتان هستیم.

 

آیا می توانید دوره را در اختیار افراد دیگری قرار دهید؟

اعضای درجه یک خانواده (پدر و مادر، خواهر و برادر، فرزند) می توانند از یک اکانت استفاده کنند. در غیر این صورت، نیاز به تهیه اکانت مجزا است. یادتان باشد استفاده و انتشار دوره بدون اجازه از مدرس دوره، قطعا غیرقانونی، غیراخلاقی و حرام است.

 

گواهینامه

چنانچه ویدیوها را کامل ببینید و به حداقل نیمی از سوالات کوییزهای انتهای هر سرفصل پاسخ صحیح دهید، گواهینامه الکترونیک حضور در دوره به طور اتوماتیک از طرف شرکت North Star Success کانادا برایتان صادر خواهد شد که می توانید به رزومه تان اضافه کنید و نیز می توانید پرینت بگیرید و قاب نمایید.

 

سورپریز:

هر از گاهی، کاملا رایگان، از طریق ایمیل به برخی کلاسها و کارگاههای زنده هم دعوت می شوید. پس حواستان به ایمیلتان باشد.

 

همین امروز از تخفیف و هدایای ویژه استفاده کنید و به جمع هزاران نفر دانش پذیران دکتر اناری از سراسر دنیا بپیوندید.

نظرات مخاطبان
پریسا نوذری
دانشجو
پریسا هستم 23 سالمه و تغییرات بسیار شگرفی در سال گذشته در زندگی من رخ داد. من قبلا در دانشگاه شیراز در رشته فیزیک تحصیل میکردم و همومنطور که خیلی از همسن و ساله های من در صدد مهاجرت هستن من هم این رویا رو در سر داشتم اما به دلیل چالشهایی که بر سر راه همه ی ما هست این مسیر برای من خیلی دشوار بود و متاسفانه تلاشهایم نتیجه نمیداد. دوبار در آزمون تافل شرکت کردم و هر دوبارش موفقیت آمیز نبود اما بعد با شروع کلاسهای مسترکلاس یک درصدی ها با توجه به ذهن آگاهی تمرین عامدانه هدف اسمارت خوشبینی، امید و باور به خودم تونستم برای بار سوم در آزمون آیلتس شرکت کنم و با نمره 7.5 یک نتیجه فوق العاده ای رو کسب کنم. بعد از اون دوباره پروسه اپلای رو شروع کردم و خوشبختانه در رشته مورد علاقم در رشته نجوم تونستم که در بهترین دانشگاه دنیا در دانشگاه کویینز که فاند بگیرم فول فاند بشم و با بهترین اتفاقی کهastronomy , astrophysics یکی از بهترین دانشگاه های دنیا هست در رشته میتونست توی زندگی من بیفته روبرو بشم و الان در کانادا هستم در شهر کینگستون در دانشگاه کویینز و سال اول دوره فوق لیسانسم رو شروع کردم.
دکتر زهرا نعمتی
پزشک و کارآفرین
زهرا نعمتی هستم متخصص زنان که افتخار اینو داشتم از دوره قبل در کلاس های آقای دکتر شرکت کنم. قبلا هم کلاس های فارسی زبان رشد فردی رو که خارج از کشور برگزار میشد بارها و بارها شرکت کرده بودم و از همون جلسه اول کلاس های آقای دکتر متوجه تفاوت فاحش کلاس ایشون با اونچه که من قبلا تجربه داشتم شدم. منصفانه و با انصاف میتونم بگم که حتی یک سرفصل از اونچه که در این کلاس ها آموزش داده شد رو به ما در اونهمه کلاسی که رفتم نگفته بودن. مجموعه آموزش های دکتر همش برای من با ارزش بود. من اولین باره که حس میکنم جایی نیستش که به ما شعار میدن جاییه که کار عملی برای رسیدن به یک موضوع مهم رو به ما یاد میدن و این باعث شد که من دیدم باز بشه و از منطقه امن خارج بشم و به ترس هایم فائق بشم اون پروژه ای دوست داشتم همیشه انجام بدم رو شروع کردم برایش سرمایه گذاری کردم میدونم که چالشهایی رو در پیش دارم ولی هیچ اشکالی نداره دیگه الان یادگرفتم که چطور باید در مقابل چالش ها انتخاب کنم و وقتی یک درصدی کشور من یک کار خیلی عالی رو در سطح بین الملل داره ارائه میده و براش اینهمه داره زحمت میکشه این یک الگوی خیلی خوبی برای من خواهد بود که منم در کارم با همون روشی که ایشون داره پیش میره پیش برم.
شهلا یزدان پناه
دکترای اقصاد
شهلا یزدانپناه هستم دکترای اقتصاد از دانشگاه تهران و کارمند در یک وزارت خونه بزرگ و موقعیت شغلی خوب و اینکه آموزش های دکتر اناری آموزش های بینظیر دکتر اناری به من اون جرئت و شهامت رو داد که با توسعه خودم تمرین های عامدانه و نموندن توی سطح انرژی های منفی حال خودم رو خوب کنم اقدام کنم و کار و کسب خودم رو راه اندازی کنم در رشته ی مدیریت مربیگری و مراقبت زیبایی و تخصصی اسکین کیر رو داشته باشم و درواقع کارمندی رو وداع کنم و کار و کسب خودم رو داشته باشم.
فاطمه جلیلی
فعال صنعت بیمه
من جلیلی هستم 20 ساله که در صنعت بیمه مشغول فعالیت هستم. مدیر عامل یک موسسه آموزشی تحت نظارت بیمه مرکزی و همچنین مدرس صلاحیت دار در رشته تخصصی در صنعت بیمه. بیصبرانه منتظر دوره ی بعدی آقای دکتر هستم چون در کارگاه ها و کلاس ها و سمینار های ملی و بین المللی زیادی شرکت کرده بودم و این کیفیت رو در آموزش در هیچ جایی واقعا ندیدم شاید اینطوری بهتون بگم که بهترین استادی که تا به امروز داشتم آقای اناری بودن به دلیل اینکه نه تنها آخرین تحقیقات علمی و بهترین سرفصلها رو که نیاز جامعه ی امروزه دارن درس میدن بلکه تحقیقاتشون و متدولوژی هایی که تدریس میشه بسیار کاربردیه. من این رو از ارتباطم با دیگران متوجه میشم، من خودم متوجه رشد خودم شدم و دیگران هم همچنین تمام اطرافیان من به صراحت بیان میکنن که چقدر رشد کردی و چقدر بهتر شدی و اگر بخوام به یک سرفصل خاصی از دوره ی دکتر اناری اشاره بکنم هفت سطح آگاهی بود که ریشه اش میتونه در تمام زندگی شخصی وکاری ما اثر دارشته باشه و بسیار مفید باشه.

توضیحات

مسترکلاس اراده و پشتکار آهنین

رموز اعتماد به نفس، عملگرایی و رهایی از اهمال کاری

آموزش علمی، کاربردی، در سطح اول جهانی


 

هدف مهمی دارید اما اهمال کاری می کنید؟

پشتکار و سرسختی لازم برای شروع یا ادامه دادن را ندارید؟

درگیر تغییر مهمی هستید که برای موفقیتتان ضروری است اما درگیر انفعال و بی انگیزگی هستید؟

تنبلی و اتلاف وقت دارد رویاهایتان را می کشد اما اراده لازم را ندارید؟

آیا چیزی مثل ترس، کمال گرایی، تردید، نداشتن خودباوری و … جلوی راهتان را گرفته است؟

 

و البته می دانید که اگر اقدام نکنید، حالتان روز به روز بدتر می شود …

می بینید دیگران دارند به اهدافشان می رسند و زندگی شان را می سازند اما شما مدتهاست دارید در جا می زنید …

کلافه شده اید … گاهی حتی از خودتان بدتان می آید که چرا اینطوری هستم؟ چرا نمی توانم متعهد به هدفم بمانم؟ چرا استمرار ندارم؟

 

شما نیاز دارید مهارت عملگرایی را به صورت اصولی بیاموزید.

 

در این مسترکلاس بر اساس اصول کوچینگ و علم روانشناسی مثبت، تکنیکهای فوق العاده موثری یاد می گیرید که کمکتان می کند به اراده و پشتکار آهنین برسید و اعتماد به نفس و خودباوری پولادین داشته باشید.

 

مباحث بررسی شده در این دوره جامع:

1.    تسلط کامل بر ذهن، احساس و رفتار با تکنیک هفت سطح آگاهی

2.    رموز چهارگانه پشتکار آهنین

3.    اصول رسیدن به فلو یا غرقگی

4.    هشت پایه ساختن اراده فولادین

5.    رموز ایجاد عادتهای موثر و از بین بردن عادتهای مضر

6.    نقش ذهن ناخودآگاه در نتایج ما

7.    تکنیکهای تاب آوری در شرایط دشوار

8.    سه پایه اساسی امید

9.    فرمول اختصاصی تقویت انگیزه درون

10. نقش تیپهای شخصیتی در موفقیت


 

به درد چه کسانی می خورد:

·      افرادی که اراده شان ضعیف است

·      افرادی که می خواهند پشتکار قویتری داشته باشند و به هدفشان متعهد بمانند

·      افرادی که از نیمه کاره رها کردن کارها خسته شده اند

·      افرادی که درگیر معضل اهمال کاری هستند

·      افرادی که مشکل کمال گرایی دارند و این مانع اقدام کردنشان شده است

·      و به طور کلی افراد علاقمند به مباحث کوچینگ و روانشناسی مثبت

 

فقط تصور کنید یاد بگیرید:

·      دقیقا چه کار باید بکنید تا به تسلط کامل بر ذهن، احساس و رفتارتان برسید

·      دقیقا چه کار باید بکنید تا به اراده قوی برسید و به وسوسه ها نه بگویید

·      دقیقا چه باید بکنید تا در میانه مسیر هدف را رها نکنید بلکه ادامه دهید تا به نتیجه برسید

·      دقیقا رموز ایجاد عادات موثر کدامند

·      چطور می توان ذهن ناخودآگاه را برای تغییر نتایج به کار گرفت (کاملا علمی)


تمام آموزه های این مسترکلاس بر اساس تحقیقات و آموزه های بزرگانی چون بروس اشنایدر، آنجلا داکورث، روی باورمایستر، پیتر گالویتزر، چارلز دوهیگ، بنجامین هاردی، آدام گرنت، میهای چیک سنت میها، جان بارج و … طراحی شده است و به طور کاملا کاربردی و به زبان ساده تقدیم حضورتان می شود.


هدیه بینظیر 1:

یک جلسه کوچینگ خصوصی رایگان با یکی از کوچهای حرفه ای آموزش دیده ما تا بتوانید چالشتان را خصوصی با او مطرح کنید (بسیار باارزش!)

ظرف دو هفته بعد از ثبت نام، از طریق مدیریت داخلی، ارتباط شما با کوچ خصوصی تان برقرار می شود.


هدیه بینظیر 2:

دوره تاب آوری در شرایط سخت (آموزه های روانشناسی مثبت)

هدیه بینظیر 3:

دوره سه پایه امید (آموزه های روانشناسی مثبت)

 

گارانتی رضایت آهنین:

تا یک هفته، با آرامش از دوره استفاده کنید. اگر به هر دلیلی، حس کردید این دوره مطابق میلتان نبوده است، به ایمیل support@northstarsuccess.com پیام دهید و درخواست استرداد کنید: کل پولتان را بدون هیچ سوالی به شما بازگشت می دهیم (توجه بفرمایید بعد از یک هفته، استرداد نداریم).

برند خوشنام ما بیش از بیست و پنج سال است در اوج عرصه آموزش کشور فعال بوده است. میانگین رضایت دانش پذیران از دوره های ما بسیار بالا و حدود 4.7 از 5 است (که در صنعت آموزش، چنین رضایت بالایی کمتر دیده یا شنیده شده است). پس با خیال راحت و بدون هیچ ریسکی، ثبت نام کنید.

 

مهلت دسترسی:

دسترسی شما به ویدیوها نامحدود است.

 

پشتیبانی بینظیر و درجه یک:

سوال درباره دسترسی یا سوالات فنی: لطفا از طریق ایمیل support@northstarsuccess.com یا شماره تلگرام 00989057843879 ارتباط بگیرید. پرقدرت در خدمتتان هستیم. پشتیبانی تمام روزهای هفته از 11 صبح الی 11 شب ایران در خدمت شماست (غیر از یکشنبه ها).

 

سوال درباره محتوای آموزشی: بعد از ثبت نام، لینک عضویت در گروه تلگرامی اختصاصی اعضا در اختیارتان قرار می گیرد که آنجا می توانید سوالاتتان را از پشتیبانان و هیات علمی تیم دکتر اناری بپرسید و با سایر اعضا همفکری نمایید. همینطور می توانید از بخش "پرسش و پاسخ" داحل حساب کاربری سوالاتتان را درباره محتوای آموزشی دوره مطرح کنید و پاسخ بگیرید. با عشق و افتخار در خدمتتان هستیم.

 

آیا می توانید دوره را در اختیار افراد دیگری قرار دهید؟

اعضای درجه یک خانواده (پدر و مادر، خواهر و برادر، فرزند) می توانند از یک اکانت استفاده کنند. در غیر این صورت، نیاز به تهیه اکانت مجزا است. یادتان باشد استفاده و انتشار دوره بدون اجازه از مدرس دوره، قطعا غیرقانونی، غیراخلاقی و حرام است.

 

گواهینامه

چنانچه ویدیوها را کامل ببینید و به حداقل نیمی از سوالات کوییزهای انتهای هر سرفصل پاسخ صحیح دهید، گواهینامه الکترونیک حضور در دوره به طور اتوماتیک از طرف شرکت North Star Success کانادا برایتان صادر خواهد شد که می توانید به رزومه تان اضافه کنید و نیز می توانید پرینت بگیرید و قاب نمایید.

 

سورپریز:

هر از گاهی، کاملا رایگان، از طریق ایمیل به برخی کلاسها و کارگاههای زنده هم دعوت می شوید. پس حواستان به ایمیلتان باشد.

 

همین امروز از تخفیف و هدایای ویژه استفاده کنید و به جمع هزاران نفر دانش پذیران دکتر اناری از سراسر دنیا بپیوندید.

برچسب ها